Handige info

Dagen            Groepen 1-4                      Groepen 5-8                      HBG 4                      HBG 5

Maandag   

Ochtend         08.30 - 12.00                    08.30 - 12.00                 08.45 - 12.00            08.45 - 12.00  Middag           13.00 - 15.00                    13.00 - 15.00                 12.45 - 15.00            12.45 - 15.00

Dinsdag     

Ochtend         08.30 - 12.00                    08.30 - 12.00                 08.45 - 12.00            08.45 - 12.00  Middag           13.00 - 15.00                    13.00 - 15.00                 12.45 - 15.00            12.45 - 15.00

Woensdag

Ochtend         08.30 - 12.30                    08.30 - 12.30                  08.45 - 12.30           08.45 - 12.30  Middag           geen school                      geen school                    geen school             geen school

Donderdag

Ochtend        08.30 - 12.00                    08.30 - 12.00                  08.45 - 12.00            08.45 - 12.00  Middag          13.00 - 15.00                    13.00 - 15.00                  12.45 - 15.00            12.45 - 15.00

Vrijdag       

Ochtend        08.30 - 12.00                    08.30 - 12.00                  08.45 - 12.00            08.45 - 12.00  Middag          geen school                      13.00 - 15.00                  geen school              12.45 - 15.00

Uw kind is ziek? Of kan om een andere onvoorziene reden de school niet bezoeken? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden via Social Schools / absenties bij de leerkracht van de stamgroep.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons destijds heeft opgegeven. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Mag ik mijn kind zomaar een dag vrij geven? Hoe zit het eigenlijk met de leerplicht? Hiervoor kunt u informatie vragen bij de directie, maar u kunt ook terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig?

De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Bijvoorbeeld, als de vijfde verjaardag op 10 oktober valt, is het kind op de eerste schooldag van november leerplichtig. Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een vierjarige leerling mogen, in goed overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Blijkt dit onvoldoende te zijn, dan mag de directeur nog eens vijf extra uren vrijstelling per week geven. De mogelijkheid tot vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van een leerling te voorkomen.

In welke gevallen kunt u extra verlof aanvragen?

De leerplichtwet kent geen snipperdagen( bijvoorbeeld om een dag eerder op vakantie te gaan), maar in bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen:

 1. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: maximaal 2 dagen
 2. 12,5 of 25 jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
 3. 25, 40 of 50 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag
 4. Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: duur in overleg met directeur
 5. Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4de graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 6. Verhuizing van gezin: 1 dag
 7. Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur.

Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg of eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school binnen te zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden. De verlofaanvragen zijn verkrijgbaar bij de groepsleerkrachten.

Vakantie onder schooltijd       

De leerplicht stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van ( een van ) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrijgeven ( voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Op het aanvraagformulier is een werkgeversverklaring opgenomen.

Bijzondere talenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij iets met hun talenten doen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur; deze kan vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks aan het begin van een schooljaar worden gemaakt. Incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen buiten deze regeling.

Verplichting voor schooldirecteuren

Schooldirecteuren hebben op basis van de leerplichtwet de verplichting om ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven. Wanneer niet aan bovenstaande verplichting is voldaan, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.

Verlofaanvraag

Wilt u om welke reden dan ook, een vrije dag voor uw kind aanvragen op dagen dat er normale schooluren zijn en uw kind aanwezig moet zijn, dan kunt u uiterlijk zes weken tevoren via Social Schools een verlofaanvraag indienen bij de directie. 

Kober Peutergroep Lavoor & Buitenschoolse/Tussenschoolse opvang Voortuin

Locatie informatie
Onze peutergroep en bso zijn gehuisvest in basisschool de Lavoor
Adres: Heulberg 71 Roosendaal
Telefoonnummer peutergroep/BSO: 06 20269524

Openingstijden

 • Onze peutergroep is open op dinsdag, woensdag, donderdag. (Tijdens de schoolvakanties is de peutergroep gesloten.)
 • Onze buitenschoolse opvang is open op maandag, dinsdag, donderdag (bso opvang op woensdag en vrijdag en vakantieopvang wordt verzorgd op Kober bso Dino, Damastberg 106b Roosendaal)
 • Onze tussenschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.

Over de peutergroep(voor kinderen van twee tot vier jaar)
Als je kind twee jaar wordt, staat het te trappelen om de wereld te verkennen. Er is zoveel te zien en te ontdekken. Alle zintuigen staan op scherp. Hét moment om je kind te helpen basisvaardigheden te ontwikkelen. Op de peuteropvang krijgt je kind de kans om op onderzoek uit te gaan, ervaringen op te doen en grenzen op te zoeken. Binnen een groep met andere kinderen, maar wel in zijn eigen tempo. Spelenderwijs leert én groeit hij. Voor je het weet, is je kind een kleuter; klaar om naar de basisschool te gaan.

Over de buitenschoolse opvang(voor kinderen van vier tot dertien jaar)
Sluiten de werk- en schooltijden van je gezin niet op elkaar aan? Zoek je een oplossing waar ook je kind blij van wordt? Dan ben je bij Kober aan het juiste adres. In onze buitenschoolse opvang (bso) kan je zoon of dochter spelen en relaxen met vriendjes, maar ook nieuwe talenten en interesses ontdekken. We hebben oog voor je kind en bieden het volop uitdaging om zich, samen met anderen, te ontwikkelen.

Over de tussenschoolse opvang(voor kinderen van vier tot dertien jaar)
Overblijven met vrienden en vriendinnen: gezellig! Je kind neemt zelf eten en drinken mee en we eten samen. Daarna kunnen de kinderen lekker naar buiten, voor een potje voetbal of tikkertje spelen. Binnen zijn er volop spelletjes, of ze gaan lekker tekenen. Het overblijfteam met vrijwilligers en pedagogisch medewerkers houdt een oogje in het zeil en zorgt voor een goede sfeer.

Kosten
In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Met de rekentool op onze website kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt.

We zien je graag bij Kober!

Contactgegevens Kober Serviceteam
Mailadres: serviceteam@kober.nl
Telefoonnummer Serviceteam: 076-5045605

U telt!

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Natuurlijk uit uw ouderbetrokkenheid zich in het bezoeken van kennismakings- en voortgangsgesprekken. Op die momenten doen we verslag van het wel en wee van uw kind(eren).  Maar als ouder kunt u ook op andere manieren betrokken zijn. Zo kunt u helpen in de groepen, bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een overlegorgaan. Basisschool Lavoor Heulberg&HBG kent er twee:

 1. De Ouderraad: de Ouderraad is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.
 2. De Medezeggenschapsraad (MR): de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.

Meer weten?

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze school? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen. Wij horen het graag!

Onze school kent een oudervereniging (OV). Het doel van deze OV is tweeledig. Enerzijds ondersteunt en organiseert zij samen met het team structureel de extra activiteiten die de school voor de leerlingen en ouders organiseert, anderzijds vervult zij de rol van "klankbord" van de ouders.

Het belang van betrokkenheid

Lavoor Heulberg & HBG is met recht trots op de grote betrokkenheid van de ouders bij de school. De ouderraad draagt hieraan bij; zij stimuleert deze betrokkenheid voortdurend door structurele en informele contacten met ouders te onderhouden. De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor een evenwichtige schoolloopbaan van de leerlingen. Iedere ouder is al dan niet gedeeltelijk actief lid van de OV. Men kan vrijwillig aangeven bij welke activiteit(en) men de school wil helpen bij het organiseren en uitvoeren. Een stuurgroep van de OV en teamleden hebben samen de supervisie over een speciale schoolactiviteit. Zij nodigen per activiteit de aangemelde ouders uit voor verdere uitwerking.

De leden

Het bestuur van onze OV hanteert een eigen reglement. Men vergadert eenmaal per maand in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het team. Dit jaar is de samenstelling van de OV als volgt:

VoorzitterVacature
SecretarisJudith Koolen
PenningmeesterMark Vermunt
  

Een vraag?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de OV. Het mailadres is ov@lavoorkpo.nl 

Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij de OV-leden.

Steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

Wat doet de MR?

De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, leerlingenzaken en personele zaken. Vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor alle ouders van wie hun kind onze school bezoekt. De MR vergadert 6 a 7 keer per schooljaar. Heeft u interesse in het inzien van de notulen, dan kunt u contact opnemen met één van de MR leden.  

De samenstelling

De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar. De MR bestaat uit een afvaardiging van onderwijzend personeel en van ouders. Volgens een vooraf bepaalde procedure worden er verkiezingen uitgeschreven, waarvoor elke ouder of elk personeelslid zich verkiesbaar kan stellen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de MR. Het mailadres is voorzitter.mr@lavoorkpo.nl

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directie vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld aan de leerlingenraad gevraagd om over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

 • ideeën van de kinderen;
 • ideeën van de meesters en juffen;
 • de leerling- tevredenheids-enquête;
 • gebruik en inrichting schoolplein;
 • veiligheid op weg naar school;
 • mogelijke jaaractiviteiten;
 • bevindingen over lesmethoden;
 • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Voor de documentatie omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.htm.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.