Handige info

Dagen            Groepen 1-4                      Groepen 5-8                      HBG 4                      HBG 5

Maandag   

Ochtend         08.30 - 12.00                    08.30 - 12.00                 08.45 - 12.00            08.45 - 12.00  Middag           13.00 - 15.00                    13.00 - 15.00                 12.45 - 15.00            12.45 - 15.00

Dinsdag     

Ochtend         08.30 - 12.00                    08.30 - 12.00                 08.45 - 12.00            08.45 - 12.00  Middag           13.00 - 15.00                    13.00 - 15.00                 12.45 - 15.00            12.45 - 15.00

Woensdag

Ochtend         08.30 - 12.30                    08.30 - 12.30                  08.45 - 12.30           08.45 - 12.30  Middag           geen school                      geen school                    geen school             geen school

Donderdag

Ochtend        08.30 - 12.00                    08.30 - 12.00                  08.45 - 12.00            08.45 - 12.00  Middag          13.00 - 15.00                    13.00 - 15.00                  12.45 - 15.00            12.45 - 15.00

Vrijdag       

Ochtend        08.30 - 12.00                    08.30 - 12.00                  08.45 - 12.00            08.45 - 12.00  Middag          geen school                      13.00 - 15.00                  geen school              12.45 - 15.00

Uw kind is ziek? Of kan om een andere onvoorziene reden de school niet bezoeken? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden via Social Schools / absenties bij de leerkracht van de stamgroep.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons destijds heeft opgegeven. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Mag ik mijn kind zomaar een dag vrij geven? Hoe zit het eigenlijk met de leerplicht? Hiervoor kunt u informatie vragen bij de directie, maar u kunt ook terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig?

De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Bijvoorbeeld, als de vijfde verjaardag op 10 oktober valt, is het kind op de eerste schooldag van november leerplichtig. Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een vierjarige leerling mogen, in goed overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Blijkt dit onvoldoende te zijn, dan mag de directeur nog eens vijf extra uren vrijstelling per week geven. De mogelijkheid tot vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van een leerling te voorkomen.

In welke gevallen kunt u extra verlof aanvragen?

De leerplichtwet kent geen snipperdagen( bijvoorbeeld om een dag eerder op vakantie te gaan), maar in bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen:

 1. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: maximaal 2 dagen
 2. 12,5 of 25 jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
 3. 25, 40 of 50 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag
 4. Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: duur in overleg met directeur
 5. Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4de graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 6. Verhuizing van gezin: 1 dag
 7. Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur.

Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg of eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school binnen te zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden. De verlofaanvragen zijn verkrijgbaar bij de groepsleerkrachten.

Vakantie onder schooltijd       

De leerplicht stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van ( een van ) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrijgeven ( voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Op het aanvraagformulier is een werkgeversverklaring opgenomen.

Bijzondere talenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij iets met hun talenten doen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur; deze kan vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks aan het begin van een schooljaar worden gemaakt. Incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen buiten deze regeling.

Verplichting voor schooldirecteuren

Schooldirecteuren hebben op basis van de leerplichtwet de verplichting om ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven. Wanneer niet aan bovenstaande verplichting is voldaan, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.

Verlofaanvraag

Wilt u om welke reden dan ook, een vrije dag voor uw kind aanvragen op dagen dat er normale schooluren zijn en uw kind aanwezig moet zijn, dan kunt u uiterlijk zes weken tevoren via Social Schools een verlofaanvraag indienen bij de directie. 

In de tijd dat uw kind niet bij u is of kan zijn, wilt u natuurlijk wel graag dat hij of zij veilig en vertrouwd wordt opgevangen. Wij bieden u diverse mogelijkheden.

Peuteropvang Lavoor

Peuteropvang (2-4 jaar): Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker is.

Wilt U meer informatie dan kunt U contact opnemen via lavoorpto@kober.nl, 0165 54 84 42 (basisschool) of 06 10 55 59 19 (unitmanager),

Tussenschoolse opvang (TSO)

Overblijven

Kober kinderopvang verzorgt op deze school het overblijven. Je kind neemt z’n eigen eten en drinken mee en we eten samen aan tafel. Daarna kunnen de kinderen lekker naar buiten, maar binnen spelen mag natuurlijk ook. Het overblijfteam met vrijwilligers en pedagogisch medewerkers eet met de kinderen en begeleidt ze bij het spelen. Je kunt je kind online aanmelden voor het overblijven via www.kober.nl/overblijven

Buitenschoolse opvang (BSO)

Kober kinderopvang biedt gemak en ondersteuning aan werkende ouders.

Je kind gaat naar de basisschool. Een schooldag duurt vaak minder lang dan een werkdag. Een dilemma van veel ouders. Hoe los je dit op een leuke en goede manier op? Kom eens een kijkje nemen bij Kober kinderopvang! Samen zoeken we naar opvang die het beste past bij wat jullie zoeken.

Meer dan 15.000 kinderen maken al gebruik van de opvangmogelijkheden van Kober kinderopvang. Ook jouw kind is van harte welkom, je kunt kiezen uit:

 • Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): De buitenschoolse opvang van Kober is altijd vlakbij de basisschool van jouw kind en vaak zelfs in de school. We zijn tot 18.30 uur open. Niet alleen na schooltijd, maar ook vóór school, tijdens schoolvrije dagen en in de vakanties. We hebben een ruim aanbod aan activiteiten, zo ontdekt je kind nieuwe talenten en interesses. Wil je kind chillen met vriendjes? Dan kan dat ook!
 • Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Kies je voor een kinderdagverblijf? Dan zit je bij Kober goed. We geven je kind alle zorg, liefde en aandacht die het nodig heeft. We spelen, lezen voor, knuffelen en zorgen dat je kind in zijn eigen tempo kan groeien en leren.
 • Peuteropvang (2-4 jaar): Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker is.
 • Opvang door gastouders (0-13 jaar):Voor kleinschalige en flexibele opvang ben je van harte welkom bij een van onze zorgvuldig geselecteerde gastouders.

Kosten

In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Met de rekentool op onze website kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt. Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen vakantie opvang behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of . serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op www.kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt, de veel gestelde vragen of het maken van een kijkafspraak.

U telt!

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Natuurlijk uit uw ouderbetrokkenheid zich in het bezoeken van kennismakings- en voortgangsgesprekken. Op die momenten doen we verslag van het wel en wee van uw kind(eren).  Maar als ouder kunt u ook op andere manieren betrokken zijn. Zo kunt u helpen in de groepen, bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een overlegorgaan. Basisschool Lavoor Heulberg&HBG kent er twee:

 1. De Ouderraad: de Ouderraad is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.
 2. De Medezeggenschapsraad (MR): de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.

Meer weten?

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze school? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen. Wij horen het graag!

Onze school kent een oudervereniging (OV). Het doel van deze OV is tweeledig. Enerzijds ondersteunt en organiseert zij samen met het team structureel de extra activiteiten die de school voor de leerlingen en ouders organiseert, anderzijds vervult zij de rol van "klankbord" van de ouders.

Het belang van betrokkenheid

Lavoor Heulberg & HBG is met recht trots op de grote betrokkenheid van de ouders bij de school. De ouderraad draagt hieraan bij; zij stimuleert deze betrokkenheid voortdurend door structurele en informele contacten met ouders te onderhouden. De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor een evenwichtige schoolloopbaan van de leerlingen. Iedere ouder is al dan niet gedeeltelijk actief lid van de OV. Men kan vrijwillig aangeven bij welke activiteit(en) men de school wil helpen bij het organiseren en uitvoeren. Een stuurgroep van de OV en teamleden hebben samen de supervisie over een speciale schoolactiviteit. Zij nodigen per activiteit de aangemelde ouders uit voor verdere uitwerking.

De leden

Het bestuur van onze OV hanteert een eigen reglement. Men vergadert eenmaal per maand in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het team. Dit jaar is de samenstelling van de OV als volgt:

VoorzitterVacature
SecretarisJudith Koolen
PenningmeesterMark Vermunt
  

Een vraag?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de OV. Het mailadres is ov@lavoorkpo.nl 

Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij de OV-leden.

Steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

Wat doet de MR?

De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, leerlingenzaken en personele zaken. Vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor alle ouders van wie hun kind onze school bezoekt. De MR vergadert 6 a 7 keer per schooljaar. Heeft u interesse in het inzien van de notulen, dan kunt u contact opnemen met één van de MR leden.  

De samenstelling

De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar. De MR bestaat uit een afvaardiging van onderwijzend personeel en van ouders. Volgens een vooraf bepaalde procedure worden er verkiezingen uitgeschreven, waarvoor elke ouder of elk personeelslid zich verkiesbaar kan stellen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de MR. Het mailadres is voorzitter.mr@lavoorkpo.nl

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directie vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld aan de leerlingenraad gevraagd om over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

 • ideeën van de kinderen;
 • ideeën van de meesters en juffen;
 • de leerling- tevredenheids-enquête;
 • gebruik en inrichting schoolplein;
 • veiligheid op weg naar school;
 • mogelijke jaaractiviteiten;
 • bevindingen over lesmethoden;
 • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Voor de documentatie omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.htm.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.