Zorg

Binnen de zorgstructuur is de rol van de intern begeleider (ib'er) belangrijk en geeft voor een groot deel vorm aan de zorg.

Op Lavoor Heulberg zijn 3 ib'ers aangesteld, één voor de onderbouw (Eline Paelinck),één voor de bovenbouw (Denise Witters) en één voor HBG (judith Buckens).

Om het beeld op de zorg te verbreden worden hier de taken van een intern begeleider summier weergegeven.

Wat doet een intern begeleider?

De ib'er richt zich met name op de kwaliteit van het onderwijs. Hij/ zij begeleidt leerkrachten, coördineert de professionalisering van het team en stuurt samen met de directeur veranderingsprocessen aan. De ib'er realiseert passend onderwijs door middel van professionalisering in de school en het bevorderen van de ontwikkeling van iedere leerkracht. De ib'er geeft samen met de leerkrachten de zorg voor de leerlingen vorm. De ib'er bepaalt samen met de vakspecialisten binnen ons team de ambities en stuurt waar nodig gericht bij. 

De ib'er coacht leerkrachten die vragen hebben over zorgleerlingen of problemen in de groep. Er wordt oplossingsgericht gewerkt.

De ib'er diagnosticeert de uitslagen van de niet-methode toetsen met behulp van de leerlingvolgsystemen. Deze toetsen worden gebruikt om de ontwikkeling van kinderen te volgen en te registreren.

De ib'er bespreekt minimaal 3x per jaar alle leerlingen met de groepsleerkracht om samen te kijken hoe de klassensituatie is en voor wie er behoefte is aan extra zorg. Ook kan de ib'er aansluiten bij oudergesprekken/ grote overleggen wanneer de leerkracht en/ of de ouders dit van belang vinden. 

Daarnaast zorgt de ib'er voor passende protocollen voor bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid of pestgedrag. Deze protocollen zijn een soort maatstaven/checklisten die ervoor zorgen dat alle kinderen op dezelfde (objectieve) manier bekeken en beoordeeld worden.

De ib'er houdt zich bezig met het zorgplan.

De ib'er heeft regelmatig contact met ib'ers van andere scholen om ervaringen, ideeën en kennis uit te wisselen.

De ib'er houdt de orthotheek actueel. De orthotheek is een verzameling speciale hulpmiddelen die een aanvulling vormen op de oefenstof die de verschillende boekjes in de klas al bieden.

De leermogelijkheden en talenten van alle leerlingen zijn verschillend. Zo komt het voor dat een leerling de leerstof niet goed opneemt en/of het tempo te hoog ligt. Ook kan het voorkomen dat de leerstof te gemakkelijk is en/of het tempo te laag ligt. Door op verschillende niveaus les te geven, kunnen onze leerkrachten inspelen op deze verschillen. 

 

Vijf zorgniveaus

De resultaten van uw kind worden uiteraard met u als ouder besproken. Zo heeft u altijd goed zicht op het prestatieniveau van uw zoon of dochter. Als een kind afwijkt van de ontwikkeling van de groep wordt een vast stappenpatroon gevolgd voor het bepalen en bieden van extra hulp:

 

 

Niveau 1

De leerkracht signaleert dat het kind behoefte heeft aan voor- of verlengde instructie en kleine aanpassingen in het standaard aanbod. De leerkracht biedt deze extra zorg zelf in de groep. Dit gaat in overleg met de ouders.

 

Niveau 2

De leerkracht vraagt hulp/advies aan collega's. De leerkracht legt dit vast in het leerling-dossier en bespreekt dit met u als ouder.

 

Niveau 3

Er is meer extra ondersteuning nodig dan de leerkracht kan bieden. De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng bij het overleg van het schoolversterkingsteam, observaties uitvoeren). 

 

Niveau 4

a. Het inschakelen van externe expertise en/of het schoolversterkingsteam (zorgteam) van de school.

b. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk). Als de problemen verder gaan dan alleen het onderwijs, dan wordt het kind aangemeld bij het Zorg Advies Team.

 

Niveau 5

Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs.

 

Op Lavoor willen we dat iedere leerling de beste en meest gelukkige versie van zichzelf kan worden. Wanneer er vragen zijn vanuit de leerkracht over de begeleiding van een leerling om dit doel te bereiken, kan de leerkracht deze inbrengen bij het versterkingsteam van onze school. Het versterkingsteam bestaat uit: de intern begeleider, de orthopedagoog, de gedragsspecialist en de directeur van de school. Zij denken mee met het team maar gaan bijvoorbeeld ook regelmatig de klassen in om te observeren wat er preventief en schoolbreed nodig is om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven

Op Lavoor houden we zicht op de ontwikkeling van leerlingen. We doen dit natuurlijk door uw kind goed te observeren en met u en het kind in gesprek te blijven. Vanaf leerjaar 3 worden er ook regelmatig methode toetsen afgenomen en twee keer per jaar de landelijke toetsen van Cito LOVS (leerlingvolgsysteem). Een cito toets is altijd een moment opname maar meerdere toetsmomenten op een rij kunnen natuurlijk wel een indruk geven van het niveau van een kind op een bepaald vakgebied.

De leerkracht analyseert de toetsen van uw kind altijd zorgvuldig en stelt op basis van die gegevens tweejaarlijks een nieuwe plan op m.b.t. de leer- en ontwikkeldoelen van uw kind. Ditzelfde doet de leerkracht ook voor de groep als geheel.

Met name bij leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong zien we dat zij minder ervaring hebben in het maken van fouten, het hulp vragen en omgaan met uitdagende opdrachten. Op Lavoor vinden we het belangrijk dat leerlingen dan ook ‘leren om te leren’. We leggen in iedere groep uit hoe het proces van leren verloopt (‘de leerkuil’) en deze hangt vaak ook zichtbaar in de groepen waardoor de leerkracht daar makkelijk maar kan verwijzen. Er wordt in de hogere groepen aandacht besteed aan ‘de stappen van Meichenbaum’: daarmee leren we ieder kind hoe je een opdracht/ taak aan kunt pakken. Daarbij is het belangrijk dat de opdracht/ taak altijd uitdagend is, dus niet te moeilijk en niet te makkelijk.

We willen uw kind leren dat hij/ zij fouten mag maken: dat dat noodzakelijk is om echt iets te leren en informatie geeft over wat uw kind nog mag gaan leren.

Dat is waar het om draait op school.

 

Op Lavoor denken we dat ‘jezelf goed kennen’ (oog voor jezelf) en goed met anderen om kunnen gaan (oog voor de ander) beide heel belangrijk zijn voor het leggen van een goede basis. Binnen ons team zijn leerkrachten getraind in het geven van Rots en Watertraining. Rots en Water is een kwalitatief goede sociale vaardigheidstraining waarin kinderen leren in sociale situaties aan te voelen wanneer zij meer ‘Rots’(weerbaar) mogen zijn en wanneer juist meer ‘water’(sociaal vaardig). Wij bieden deze training soms aan hele groepen soms alleen aan groepjes leerlingen die op dat moment het best van de training kunnen profiteren.

Wanneer een leerling belemmerd wordt door ‘angst om te falen’, kan het volgen van een faalangst- of mindsettraining soms helpen. We hebben leerkrachten binnen onze school die getraind zijn om faalangsttraining te mogen geven. Daarnaast kunnen zij de leerkracht van uw kind ook gerichte tips hiervoor geven voor de begeleiding van uw kind in de groep

Soms is het lastig voor een kind om emoties op een goede manier te uiten. Binnen onze school bieden wij zelfregulatietraining. Eens in de zoveel tijd start onze gedragsspecialist deze training op voor een groepje leerlingen die daarbij gebaat zijn. Denk daarbij aan beter om leren gaan met boosheid, met frustratie of het bedwingen van impulsen.

De intern begeleider zal altijd meedenken of deze training echt passend is voor een kind. De training is preventief en ondersteunend bedoeld en kan gerichte begeleiding vanuit de Jeugdzorg niet vervangen of doorkruisen wanneer dit nodig mocht zijn. 

Binnen ons expertisecentrum Hoogbegaafdheid bieden we lessen gebarentaal aan de leerlingen van de voltijd hb-groepen. De docent kan zelf niet horen en heeft een tolk met zich mee.

Binnen ons expertisecentrum Hoogbegaafdheid bieden we lessen Spaans aan de leerlingen van de voltijd hb-groepen. De lessen worden gegeven door onze Spaanstalige juf Paola.

Binnen ons expertisecentrum Hoogbegaafdheid bieden we op vier verschillende niveaus het vak Engels aan de leerlingen van de voltijd hb-groepen. De lessen worden gegeven door juf Désiree van praktijk B-Babble, zij is tevens native speaker.

In de reguliere groepen van Lavoor geven we minimaal eens in de twee weken engelse les in alle leerjaren. Leerlingen zijn al jong taalggevoelig en om de reden willen we niet met dit aanbod pas in de bovenbouw starten zoals gebruikelijk op veel scholen. We hebben een aparte methode voor de groepen 1 t/m 4 waarin vooral spelenderwijs (d.m.v. liedjes en spel) engels aangeboden wordt, in de bovenbouw sluit de methode meer aan op de gangbare methodes voor vakken als rekenen en spelling.

Voor leerlingen waarbij het (leren) lezen wat lastiger gaat, werken wij met het programma BOUW. BOUW is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn én het lezen van steeds langere woorden.

Voor leerlingen waarbij dyslexie is vastgesteld bieden wij in ons schoolgebouw dyslexiebegeleiding vanuit het RID (Regionaal Instituut Dyslexiezorg).

Op Lavoor vinden we dat uw kind zoveel mogelijk binnen de eigen (stam)groep het onderwijs en de begeleiding moet krijgen die uw kind nodig heeft. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen betekent dit concreet dat we geen ‘plusklas’ hebben maar juist werken met ‘flexgroepen’. Een flexgroep is een groepje leerlingen wat extra hulp nodig heeft bij het ‘leren leren’ en/ of extra behoefte heeft aan uitdagend aanbod in samenwerking met kinderen van hetzelfde denklevel. De samenstelling van dit groepje verandert iedere 10 weken en de begeleiding vindt plaats in de klassen zelf.

Hoogbegaafde leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, waarbij het niet/ onvoldoende lukt om passend onderwijs te bieden in het reguliere onderwijs, komen in aanmerking voor plaatsing in de groepen van ons expertisecentrum Hoogbegaafdheid (Lavoor HBG). Hiervoor wordt dan een aanvraag gedaan bij het Samenwerkingsverband Roosendaal. Een multidisciplinaire commissie van het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag en daarmee dus of een leerling geplaatst kan worden in deze groep(en).

In ons pand bieden we peuteropvang vanuit Kober Kinderopvang. Binnen deze peutergroep hebben zowel extra aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong als voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand op bepaalde gebieden. Tevens bieden we voor- en vroegschoolse educatie aan peuters die daarvoor een indicatie hebben gekregen. Peuterleidsters en Kleuterleidsters werken samen om zo te zorgen dat de overgang naar de basisschool voor ieder kind zo goed mogelijk verloopt.