infobrief

Belangrijke data:

Woensdag 21-11: Schoen zetten groep 1 t/m 4 (Heulberg: 18.30 u-19.00 u/ HBG1 (4): 12.30 u -13.00 u)

Maandag 26-11: start verbouwing peuterspeelzaal en b.s.o.

Vrijdag 30-11: rapport mee groep 3 t/m 8 (alleen op Heulberg)

Woensdag 5-12: Sinterklaas op Lavoor

Donderdag 6-12: groep 1 t/m 4 vrij 

Donderdag 20-12: Continurooster groep 1 t/m 8 i.v.m. kerstviering op school

Vrijdag 21-12: studiedag, alle leerlingen vrij

 

Controle Fietsverlichting

In de komende periode zullen verkeersouders controle op de fietsverlichting doen. Er wordt gekeken of alle kinderen een goed werkend voor- en achterlicht op de fiets hebben. Omdat wij als school een keurmerk hebben gekregen vanuit het 'Brabants Verkeers Label', werken we vanuit dat oogpunt mee aan het bevorderen van de verkeersveiligheid voor onze leerlingen.

 

Kwaliteitsonderzoek

KPO Roosendaal organiseert dit jaar voor alle scholen een kwaliteitsonderzoek onder leerlingen, ouders, medewerkers en leidinggevenden. Dit onderzoek start op maandag 19 november 2018 en loopt tot en met 30 november 2018. U heeft daartoe vandaag een mail ontvangen met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek middels het invullen van een vragenlijst. De sluitingsdatum voor het invullen van de vragenlijst is 30 november a.s.

We hopen van harte dat zoveel mogelijk ouders aan het onderzoek deelnemen. Op die manier krijgen we nog beter in beeld wat u belangrijk vindt als ouder en hoe u de kwaliteit van de school beoordeelt. We gebruiken de resultaten van dit onderzoek om beter af te kunnen stemmen op de behoeften van alle betrokkenen bij de school en onze kwaliteit nog verder te verbeteren. 

 

Nieuwe inrichting peuterspeelzaal en b.s.o.

Vanaf maandag 26 november a.s. gaan b.s.o. Voortuin en onze peutergroep opnieuw ingericht worden. De ruimte waarin kinderen spelen bepaalt heel sterk hoe kinderen spelen. Vanuit de pedagogische visie van Kober, welke aansluit op die van onze school, heeft Kober een nieuwe groepsinrichting laten ontwikkelen. Het nieuwe ontwerp is in rustige kleuren uitgevoerd en kent duidelijke speelhoeken. Na het zien van een impressie zijn wij als team van Lavoor, samen met de collega's van Kober, heel enthousiast! 

 

Vervanging bij afwezigheid leerkracht

Zoals u waarschijnlijk via het nieuws regelmatig verneemt, is er een (dreigend) lerarentekort in ons land. In andere delen van Nederland komt het al vaker voor dat klassen naar huis gestuurd moeten worden of groepen verdeeld worden binnen de school bij afwezigheid/ ziekte van een leerkracht. Op scholen in Brabant zal dat ook steeds vaker het geval zijn aangezien ook hier het lerarentekort een steeds groter probleem wordt. Ons bestuur KPO onderneemt van alles om nieuwe leerkrachten aan te trekken en besturen onderling werken samen om vervanging van leerkrachten te kunnen organiseren als dat nodig is. 

Toch is de kans groot dat bij ziekte/ afwezigheid van een leerkracht, er geen vervanging beschikbaar is. We zullen als school dan altijd eerst kijken of een andere collega (gedeeltelijk) voor de groep kan staan. Als dat niet zo is, kan het voorkomen dat de leerlingen van een groep een dag verdeeld worden over de andere groepen. Zij krijgen dan duidelijke instructies over het werk wat zij die dag moeten doen in de andere klas. Mocht u als ouder een lesbevoegdheid hebben en belangstelling hebben om wanneer er geen vervanging beschikbaar is, iets voor ons te betekenen? Neem dan even contact op met de directie voor verdere informatie. 

 

Sinterklaas

Afgelopen weekend is de Sint weer in ons land neergestreken. Aankomende woensdagavond mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 daarom hun schoen zetten bij ons op school. Om 18.30 u mogen de kinderen zich melden bij de eigen klas met een gymschoen/ pantoffel/ oude schoen. Ouders kunnen ondertussen eventueel wachten in de speelzaal. Om 19.00 u kunnen de kinderen weer mee naar huis. De kinderen van groep 4 van HBG1 zetten hun schoentje om 12.30 u in de eigen klas.

De Sint heeft laten weten dat hij ook dit jaar graag weer bij ons op school komt om samen met de kinderen zijn verjaardag te vieren. Wij verwachten hem op woensdag 5 december rond 08.45 uur op locatie Heulberg. Bij (voldoende) goed weer ontvangen wij de Sint graag samen met alle kinderen en natuurlijk alle belangstellende ouders, opa's en oma's op de speelplaats. De kinderen gaan niet eerst naar binnen, maar wachten buiten op de Sint. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om samen met ons de Sint te ontvangen, wilt u dan uw kind overdragen aan zijn/haar leerkracht? Zo houden wij het overzicht. De poorten bij de kleuteringang blijven die ochtend DICHT, dus we komen via de fietspoort die ochtend op de speelplaats. Ook de parkeerplaatsen gelegen bij deze uitgang kunnen 's morgens NIET gebruikt worden. Gelieve daar rekening mee te houden. Bij slecht weer ontvangen wij Sint en zijn pieten alleen met de kinderen in de speelzaal en mogen de kinderen zelfstandig naar binnen komen. Hopelijk werkt het weer mee, want wij zijn er allemaal klaar voor!

Met vriendelijke groet, de werkgroep Sinterklaas

 

Pilot Plusklas

Na de kerstvakantie start er een pilot voor een plusklas op Lavoor Heulberg. In de afgelopen twee maanden hebben we grondig onderzoek gedaan naar verschillende manieren om daar vorm aan te geven. We zijn bij verschillende plusklassen van scholen in de regio gaan kijken, we zijn met verschillende deskundigen hierover in gesprek gegaan en ons team heeft ook goede input gegeven. 

Hopelijk kunnen we u in de volgende nieuwsbrief verder informeren over de wijze waarop wij daar op Lavoor na de kerst vorm aan willen geven. We hebben daar al een beeld van maar willen dit eerst nog met onze stuurgroep Ontwikkelingsvoorsprong bespreken en we hebben ook een definitief akkoord nodig op financiële middelen die hiervoor ingezet worden.

Onze uitgangspunten zijn:

  • We trachten eerst het aanbod in de klas optimaal af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben. Bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kan dat bijvoorbeeld in de vorm van compacten en verrijken, voortoetsen, top down instructie.
  • Wanneer de aanpassingen in de groep niet voldoende blijken te zijn, zullen we eerst kijken wat er nog meer mogelijk is in de groep voordat we deelname aan de plusklas overwegen. Er zit dus een opbouw in het aanbod.
  • We proberen, binnen de grenzen en mogelijkheden van een reguliere school, ontwikkeling van faalangst en/ of onderpresteren te voorkomen. 
  • De zienswijze van ouders vinden wij heel belangrijk, de school beslist uiteindelijk voor welke kinderen de plusklas noodzakelijk is.

Net als alle scholen, zijn ook wij lerende hierin. We starten dan ook met een pilot en zullen regelmatig evalueren of en waar verbetering nodig is. In het voorjaar zullen wij een aantal ouders uitnodigen om met ons hierover in gesprek te gaan en mee te denken. Wanneer u daar belangstelling voor heeft, stuurt u dan een mailtje naar: directie.heulberg@lavoorkpo.nl 

Tijdens de afgelopen studiedagen hebben we als team o.l.v. drs. Kasper Ponte (psycholoog) aandacht besteed aan hoe we het aanbod in de groepen voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong verder kunnen verbeteren. Op meerdere momenten in dit schooljaar zullen we daar vervolg aan geven. 

Voor de kerstvakantie wordt u verder geïnformeerd over hoe wij deze pilot vorm gaan geven. 

 

Plaatsing op HBG

De procedure voor plaatsing op HBG gaat veranderen. In overleg met het Samenwerkingsband Roosendaal en KPO wordt gesproken over een sterkere regiofunctie voor Lavoor HBG. De bedoeling is dat wanneer ouders een leerling aanmelden voor Lavoor HBG, er zorgvuldig gekeken wordt naar wat de school waar het kind onderwijs volgt al ingezet heeft. We stimuleren de mogelijkheid voor reguliere scholen om ambulante begeleiding in te kopen vanuit Lavoor HBG. Dat houdt in dat er een leerkracht van Lavoor HBG naar de school gaat waar het kind onderwijs volgt en meedenkt over vervolgstappen of andere gerichte hulpvragen. 

Voor plaatsing op HBG is het aanvragen van een arrangement (BBA) noodzakelijk om deze plaatsing te kunnen financieren. Vanaf nu doet de school waar het kind onderwijs volgt deze aanvraag. Op reguliere scholen proberen we waar kan, kinderen te bieden wat nodig is. Dat geldt ook voor de leerlingen op Lavoor Heulberg. Het samenwerkingsverband Roosendaal bekostigd maximaal 60 plaatsen wat tot gevolg heeft dat de hoogbegaafdengroepen op dit moment vol zitten. 

Voor verdere informatie en/ of vragen m.b.t. de veranderingen in deze procedure en rondom de criteria voor plaatsing op HBG kunt u contact opnemen met de directie via directie.heulberg@lavoorkpo.nl  of telefonisch op één van de twee locaties.