infobrief

Belangrijke data:

Donderdag 20 december: kerstviering en kerstbrunch, continurooster tot 14.00 u gr 1 t/m 8

Vrijdag 21 december: studiedag, alle leerlingen vrij

Zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019: kerstvakantie

Maandag 7 januari 2019: Nieuwjaarsontvangst Lavoor Heulberg en HBG

Week 3,4,5: afname midden toetsen Cito LOVS voor groep 2 t/m 8

 

Beste ouders/ verzorgers,

Voor u ligt de laatste infobrief van 2018. Hierin informeren wij u o.a. over enkele onderwijskundige uitdagingen waar wij na de kerstvakantie als team mee aan de slag gaan. Graag wens ik u namens alle collega’s van Lavoor Heulberg en HBG, hele prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019! Voor wie het treft: ook een hele fijne vakantie toegewenst!

Op maandag 7 januari verwelkomen we u allen op het schoolplein van Lavoor Heulberg of de hal van Lavoor HBG voor een gezellige Nieuwjaarsontvangst.

U bent dan van harte welkom!

 

Vriendelijke groet,

 

Janneke van ’t Wout

Directeur Basisschool Lavoor

 

Pilot Plusklas van start!

Op dinsdag 15 januari starten we op Lavoor Heulberg met de pilot voor een plusklasvoorziening. Om te beginnen toveren we de naam ‘plusklas’ om in ‘flexgroep’. Het tegenovergestelde van ‘plus’ is ‘min’ en dat past niet bij onze visie op kinderen.

Het onderwijs moet voor alle leerlingen passend zijn. In de methodes die we bij de verschillende vakken gebruiken, wordt veel aandacht besteed aan kinderen voor wie de basisstof voldoende uitdagend is. Leerlingen die meer uitleg nodig hebben krijgen dat standaard in onze lessen. Wanneer kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben, willen wij óók extra aandacht kunnen bieden, daar waar nodig. Deze kinderen hebben vaak moeite met het ‘leren leren’, hebben ook behoefte aan instructie op eigen niveau en contact met kinderen die hetzelfde denken. Om die reden willen we dat er voor alle leerjaren een flexgroep is. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die onvoldoende bediend worden met de uitdaging die hen in de klas geboden wordt, worden (soms tijdelijk) ingedeeld in de flexgroep.

In de bijlage vindt u meer informatie over de verschillende tijden per leerjaar, de gedachte achter de flexgroepen, rapportage naar ouders, etc. Wanneer uw zoon/ dochter voor de komende 10 weken is ingedeeld in de flexgroep, ontvangt u daarover een schriftelijk bericht. Iedere 10 weken wordt opnieuw gekeken welke kinderen ingedeeld worden. In de flexgroepen wordt veelal gewerkt met de ‘Pittige Plustorens’. Vanaf groep 1 t/m 8 ligt de focus op het begeleiden van het proces en het doorlopen van alle fasen om echt te ‘leren leren’.

 

Groepsdoorbrekend werken met begrijpend lezen

In de media wordt steeds vaker aandacht besteed aan de noodzaak tot vernieuwing van het onderwijssysteem in Nederland. In één klas hebben de leerlingen vaak zoveel verschillende niveaus dat het voor een leerkracht nog lastig is om bij ieder vak op alle niveaus voldoende aan te sluiten. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het systeem van ‘één leerkracht voor één klas’ in het gedrang komt.

Dat vraagt van ons als school dat ook wij, actief op zoek gaan en meedenken over hoe beter op het niveau van ieder kind aan te sluiten. Om die reden maken wij na de kerstvakantie een start met groepsdoorbrekend werken met het vak begrijpend lezen.

Twee keer per week krijgen alle leerlingen bij ons op school (vanaf groep 4) les in begrijpend lezen. Ieder kind gaat dan naar het klaslokaal waar lesgegeven wordt op het niveau dat bij het kind past. De indeling daarvoor is al gemaakt in overleg met de leerkracht van uw zoon/ dochter. Het kan dus betekenen dat uw kind die twee lesmomenten per week in een andere klas zit, met andere leerlingen en een andere leerkracht. In principe wordt begrijpend lezen pas vanaf groep 4 gegeven maar enkele sterke lezers uit groep 3 zullen ook al eens per week aansluiten bij het niveau van groep 4.

We zijn natuurlijk erg benieuwd hoe de kinderen dit gaan vinden en denken alle leerlingen zo nog meer te kunnen bieden.

 

Babynieuws Lavoor HBG

Vorige week woensdag heeft juf Judith Zom van Lavoor HBG aan de kinderen het leuke nieuws verteld dat zij in blijde verwachting is. In juni wordt het kindje verwacht. We zijn als team heel blij voor juf Judith en het eerste rompertje heeft zij van ons al gekregen: met het logo van Lavoor!

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het vakantierooster van schooljaar 2019-2020. Dit is onlangs vastgesteld door de GMR van ons bestuur KPO. Het rooster wordt nog aangevuld met studiedagen welke nog niet zijn vastgesteld.

 

Winterfun 2019

In de week na de kerstvakantie organiseert de SSNB leuke en sportieve activiteiten na schooltijd. De activiteiten vinden plaats op verschillende scholen. Het overkoepelende thema is: ‘Olympische winterspelen’. Voor meer informatie over aanmelding, zie de bijlage van deze nieuwsbrief.