Werken met kinderen vraagt om kwaliteit!

Wij willen datgene uit uw kind halen wat erin zit!  Daarom streven wij naar kwaliteit, zowel organisatorisch als inhoudelijk en doen dit door de onderstaande onderwerpen dagelijks op onze agenda te zetten:

 

- Passende opbrengsten

De Cito-scores van onze leerlingen liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde. Per vakgebied hebben wij onszelf doelen gesteld. Deze doelen zijn vertaald naar een gemiddelde vaardigheidsscore per jaargroep en een gemiddelde vaardigheidsgroei per leerling. Belangrijk daarbij is dat wij de doelen voor elk kind reëel en uitdagend willen houden; wij willen onze kinderen laten presteren naar vermogen.

 

- Werken Met Kwaliteit voor Primair Onderwijs

Vanaf februari 2013 werken alle KPO-scholen, dus ook Lavoor, met WMK-PO. Dit systeem brengt de kwaliteit van onze school in kaart en geeft ons inzicht in de sterke en zwakkere punten van onze organisatie en onze leerkrachten. Zo kunnen wij gericht werken aan verbetering.

 - Cyclisch proces

Wij brengen continu onze sterke en zwakkere punten in beeld en vertalen deze naar concrete acties in ons jaarplan. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van onze school.

 

- Oudertevredenheidspeiling en leerlingtevredenheidspeiling

De mening van onze ouders en onze leerlingen over de kwaliteit van Lavoor telt! De uitslagen van deze peilingen vormen de uitgangspunten voor ons toekomstige beleid. 

 

Inspectie van het Onderwijs
Voor een volledig rapport van het stelselonderzoek op onze school van 19 februari 2013 ons inspectierapport
Met plezier naar school gaan en je velig voelen zijn belangrijke voorwaarden voor goed onderwijs.
Veel basisschoolleerlingen in Nederland worden gepest. Om dat aan te pakken is een goede anti-pestmethode van belang.