Werken met kinderen vraagt om kwaliteit!

Wij willen datgene uit uw kind halen wat erin zit!  Daarom streven wij naar kwaliteit, zowel organisatorisch als inhoudelijk en doen dit door de onderstaande onderwerpen dagelijks op onze agenda te zetten:

 

- Passende opbrengsten

De Cito-scores van onze leerlingen liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde. Per vakgebied hebben wij onszelf doelen gesteld. Deze doelen zijn vertaald naar een gemiddelde vaardigheidsscore per jaargroep en een gemiddelde vaardigheidsgroei per leerling. Belangrijk daarbij is dat wij de doelen voor elk kind reëel en uitdagend willen houden; wij willen onze kinderen laten presteren naar vermogen.

 

- Werken Met Kwaliteit voor Primair Onderwijs

Vanaf februari 2013 werken alle KPO-scholen, dus ook Lavoor, met WMK-PO. Dit systeem brengt de kwaliteit van onze school in kaart en geeft ons inzicht in de sterke en zwakkere punten van onze organisatie en onze leerkrachten. Zo kunnen wij gericht werken aan verbetering.

 

- Cyclisch proces

Wij brengen continu onze sterke en zwakkere punten in beeld en vertalen deze naar concrete acties in ons jaarplan. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van onze school.

 

- Oudertevredenheidspeiling en leerlingtevredenheidspeiling

De mening van onze ouders en onze leerlingen over de kwaliteit van Lavoor telt! De uitslagen van deze peilingen vormen de uitgangspunten voor ons toekomstige beleid. 

 

Inspectie van het Onderwijs

Voor een volledig rapport van het stelselonderzoek op onze school van 19 februari 2013 ons inspectierapport
Met plezier naar school gaan en je velig voelen zijn belangrijke voorwaarden voor goed onderwijs.
Veel basisschoolleerlingen in Nederland worden gepest. Om dat aan te pakken is een goede anti-pestmethode van belang. Wij ondernemen daarom de volgende activiteiten:
  • In samenwerking met het ouderpanel is een preventief pestschema opgesteld.
  • In groep 1-8 werken wij met de vier G's. Wij maken de leerlingen middels de dagelijkse praktijk bewust van de Gebeurtenissen, welk Gevoel dat bij hen oproept en welk Gedrag zij laten zien. Op het gedrag heeft iedereen zelf invloed Het Gedrag bepaalt voor een groot deel ook het Gevolg. Wij helpen de leerlingen hun gevoel te verwoorden middels de vier B's (Bang-Boos-Blij-Bedroefd). Deze gevoelens kunnen vertaald worden naar verschillende gedragingen. Hetgeen wij bespreken met de leerlingen. Elke groep heeft een eigen poster pedagogisch klimaat waarop samen met de kinderen afspraken worden gemaakt ten behoeve van een veilig klimaat in de klas. Deze afspraken vloeien voort uit onze pijlers: betrouwbaar-leergericht-stimulerend-wereldwijs.
  • Wij werken met de groepen 5 en 6 met KiVa. KiVa is een modern anti-pestprogramma. Bij het tegengaan en voorkomen van pesten wordt de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid die alle leerlingen hebben voor het algemeen welzijn in de klas.
  • In groep 7 gaat er een "ervaringsdeskundige" met de leerlingen in gesprek over zijn / haar ervaringen.
  • In groep 8 bekijken we gezamenlijk de film "Spijt", deze wordt zorgvuldig ingeleid en nabesproken.