Advies en inspraak

 

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Het KPO-bestuur en de directie bepalen het beleid, maar het is de taak van de MR te adviseren over en in te stemmen met dat beleid. De MR heeft op een aantal onderdelen recht van advies en voor sommige beslissingen is de instemming van de MR vereist.

 

In dit orgaan wordt gesproken over alles wat belangrijk is voor de school, zoals het schoolplan, de schoolgids, scholingsplan, schoolorganisatie enzovoorts. Alle belangrijke besluiten moeten aan de MR worden voorgelegd maar de MR kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen. Met haar bevoegdheden zet zij zich in voor het belang van kinderen, ouders, en personeel. Op de webite "wet medezeggenschap op scholen" www.infowms.nl kunt u actuele informatie vinden wat betreft de bevoegdheden en het reglement van de MR binnen het primair onderwijs.

 

De MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. Bij (een gedeelte van) iedere vergadering is de schooldirectie aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De leden worden gekozen en hebben dan 3 jaar zitting.

 

 

Als ouders meer willen weten over de bevoegdheden en rechten of andere vragen hebben, kan dat per mail aan voorzitter.mr@lavoorkpo.nl.  Als er verkiezingen worden gehouden wordt dat in de Lavoorbode of per apart bericht bekend gemaakt. De vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk.