Medezeggenschapsraad

Taken

De MR is vertegenwoordiger van de achterban bij belangrijke beslissingen die door het schoolbestuur genomen worden. In de wet is vastgelegd op welke onderwerpen de MR betrokken moet worden. Daarnaast kan de MR zelf ook onderwerpen aandragen. De MR is bijvoorbeeld betrokken bij het opstellen van de formatie, de totstandkoming van de schoolgids, maar ook het aantrekken van een nieuwe schoolleider.

Samenstelling

De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar. De MR bestaat uit een afvaardiging van personeelsleden en van ouders. Als een plek vrijkomt in de MR worden er verkiezingen uitgeschreven, waarvoor elke ouder of elk personeelslid zich verkiesbaar kan stellen.

Namens het team zitten Judith Zom en Eline Paelinck in de MR. Tijdens het verlof van Eline wordt ze vervangen door Hannah de Haan. 
De ouders worden in de MR vertegenwoordigd door Ruud Hermans en Glenda Suijkerbuijk.

Vergaderingen

De MR vergadert 6 keer per schooljaar. De onderwerpen op de agenda en een verslag van de vergadering worden via Social Schools verspreid. Vergaderingen van de MR zijn openbaar voor alle ouders van wie hun kind onze school bezoekt. Meld u vooraf aan als u hier gebruik van wilt maken.

Vragen? Heeft u als ouder ideeën of andere vragen aan de MR? Benader dan een van onze MR-leden of stuur een mail naar: voorzitter.mr@lavoorkpo.nl