Meedoen

U telt!

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Natuurlijk uit uw ouderbetrokkenheid zich in het bezoeken van kennismakings- en voortgangsgesprekken. Op die momenten doen we verslag van het wel en wee van uw kind(eren).  Maar als ouder kunt u ook op andere manieren betrokken zijn. Zo kunt u helpen in de groepen, bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een overlegorgaan. Basisschool Lavoor Heulberg&HBG kent er twee:

  1. De Ouderraad: de Ouderraad is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.
  2. De Medezeggenschapsraad (MR): de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.

Meer weten?

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze school? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen. Wij horen het graag!

Onze school kent een oudervereniging (OV). Het doel van deze OV is tweeledig. Enerzijds ondersteunt en organiseert zij samen met het team structureel de extra activiteiten die de school voor de leerlingen en ouders organiseert, anderzijds vervult zij de rol van "klankbord" van de ouders.

Het belang van betrokkenheid

Lavoor Heulberg & HBG is met recht trots op de grote betrokkenheid van de ouders bij de school. De ouderraad draagt hieraan bij; zij stimuleert deze betrokkenheid voortdurend door structurele en informele contacten met ouders te onderhouden. De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor een evenwichtige schoolloopbaan van de leerlingen. Iedere ouder is al dan niet gedeeltelijk actief lid van de OV. Men kan vrijwillig aangeven bij welke activiteit(en) men de school wil helpen bij het organiseren en uitvoeren. Een stuurgroep van de OV en teamleden hebben samen de supervisie over een speciale schoolactiviteit. Zij nodigen per activiteit de aangemelde ouders uit voor verdere uitwerking.

De leden

Het bestuur van onze OV hanteert een eigen reglement. Men vergadert eenmaal per maand in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het team. Dit jaar is de samenstelling van de OV als volgt:

Voorzitter Vacature
Secretaris Judith Koolen
Penningmeester Mark Vermunt
   

Een vraag?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de OV. Het mailadres is ov@lavoorkpo.nl 

Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij de OV-leden.

Uiteraard heeft onze school ook een MR (medezeggeschapsraad) bestaande uit ouders en leraren van de school. Meer informatie over onze MR vindt u hier:

www.lavoorkpo.nl/onze-school/medezeggenschapsraad/

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directie vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld aan de leerlingenraad gevraagd om over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

  • ideeën van de kinderen;
  • ideeën van de meesters en juffen;
  • de leerling- tevredenheids-enquête;
  • gebruik en inrichting schoolplein;
  • veiligheid op weg naar school;
  • mogelijke jaaractiviteiten;
  • bevindingen over lesmethoden;
  • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.