Praktische zaken

dagen dagdeel groep 1-4 groep 5-8 HBG
maandag ochtend 08.30 - 12.00  08.30 - 12.00  08.45 - 12.30
  middag 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.15 - 15.00
dinsdag ochtend 08.30 - 12.00  08.30 - 12.00  08.45 - 12.30
  middag 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.15 - 15.00
woensdag ochtend 08.30 - 12.30 08.30 - 12.30 08.45 - 12.30
  middag vrij vrij vrij
donderdag ochtend 08.30 - 12.00  08.30 - 12.00  08.45 - 12.30
  middag 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.15 - 15.00
vrijdag ochtend 08.30 - 12.00  08.30 - 12.00  08.45 - 12.30
  middag vrij 13.00 - 15.00 13.15 - 15.00

 

Kober Peutergroep Lavoor & Buitenschoolse/Tussenschoolse opvang Voortuin

Locatie informatie
Onze peutergroep en bso zijn gehuisvest in basisschool de Lavoor
Adres: Heulberg 71 Roosendaal
Telefoonnummer peutergroep/BSO: 06 20269524

Openingstijden

  • Onze peutergroep is open op dinsdag, woensdag, donderdag. (Tijdens de schoolvakanties is de peutergroep gesloten.)
  • Onze buitenschoolse opvang is open op maandag, dinsdag, donderdag (bso opvang op woensdag en vrijdag en vakantieopvang wordt verzorgd op Kober bso Dino, Damastberg 106b Roosendaal)
  • Onze tussenschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.

Over de peutergroep  (voor kinderen van twee tot vier jaar)
Als je kind twee jaar wordt, staat het te trappelen om de wereld te verkennen. Er is zoveel te zien en te ontdekken. Alle zintuigen staan op scherp. Hét moment om je kind te helpen basisvaardigheden te ontwikkelen. Op de peuteropvang krijgt je kind de kans om op onderzoek uit te gaan, ervaringen op te doen en grenzen op te zoeken. Binnen een groep met andere kinderen, maar wel in zijn eigen tempo. Spelenderwijs leert én groeit hij. Voor je het weet, is je kind een kleuter; klaar om naar de basisschool te gaan.

Over de buitenschoolse opvang  (voor kinderen van vier tot dertien jaar)
Sluiten de werk- en schooltijden van je gezin niet op elkaar aan? Zoek je een oplossing waar ook je kind blij van wordt? Dan ben je bij Kober aan het juiste adres. In onze buitenschoolse opvang (bso) kan je zoon of dochter spelen en relaxen met vriendjes, maar ook nieuwe talenten en interesses ontdekken. We hebben oog voor je kind en bieden het volop uitdaging om zich, samen met anderen, te ontwikkelen.

Over de tussenschoolse opvang  (voor kinderen van vier tot dertien jaar)
Overblijven met vrienden en vriendinnen: gezellig! Je kind neemt zelf eten en drinken mee en we eten samen. Daarna kunnen de kinderen lekker naar buiten, voor een potje voetbal of tikkertje spelen. Binnen zijn er volop spelletjes, of ze gaan lekker tekenen. Het overblijfteam met vrijwilligers en pedagogisch medewerkers houdt een oogje in het zeil en zorgt voor een goede sfeer.

Kosten
In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Met de rekentool op onze website kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt.

We zien je graag bij Kober!

Contactgegevens Kober Serviceteam
Mailadres: serviceteam@kober.nl
Telefoonnummer Serviceteam: 076-5045605

Uw kind is ziek? Of kan om een andere onvoorziene reden de school niet bezoeken? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden via Social Schools / absenties bij de leerkracht van de stamgroep.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons destijds heeft opgegeven. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Mag ik mijn kind zomaar een dag vrij geven? Hoe zit het eigenlijk met de leerplicht? Hiervoor kunt u informatie vragen bij de directie, maar u kunt ook terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig?

De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Bijvoorbeeld, als de vijfde verjaardag op 10 oktober valt, is het kind op de eerste schooldag van november leerplichtig.

Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een vierjarige leerling mogen, in goed overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Blijkt dit onvoldoende te zijn, dan mag de directeur nog eens vijf extra uren vrijstelling per week geven. De mogelijkheid tot vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van een leerling te voorkomen.

In welke gevallen kunt u extra verlof aanvragen?

De leerplichtwet kent geen snipperdagen( bijvoorbeeld om een dag eerder op vakantie te gaan), maar in bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen:

  1. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: maximaal 2 dagen
  2. 12,5 of 25 jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
  3. 25, 40 of 50 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag
  4. Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: duur in overleg met directeur
  5. Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4de graad van het kind: duur in overleg met directeur.
  6. Verhuizing van gezin: 1 dag
  7. Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur.

Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg of eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school binnen te zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden. 
U kunt via Social Schools een verlofaanvraag indienen.

Vakantie onder schooltijd       

De leerplicht stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrijgeven (voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Op het aanvraagformulier in Social Schools is een werkgeversverklaring opgenomen.

Bijzondere talenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij iets met hun talenten doen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur; deze kan vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten geven. Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks aan het begin van een schooljaar worden gemaakt. Incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen buiten deze regeling.

Verplichting voor schooldirecteuren

Schooldirecteuren hebben op basis van de leerplichtwet de verplichting om ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven. Wanneer niet aan bovenstaande verplichting is voldaan, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.

Verlofaanvraag

Wilt u om welke reden dan ook, een vrije dag voor uw kind aanvragen op dagen dat er normale schooluren zijn en uw kind aanwezig moet zijn, dan kunt u uiterlijk zes weken tevoren via Social Schools een verlofaanvraag indienen bij de directie.